Kwaliteit

Klachtenprocedure Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen
Begripsbepaling
Wkkgz
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg
Klachtencommissie NVL
Permanente commissie bestaand uit minimaal 3 leden. De commissie bestaat uit een
klachtenfunctionaris, een bestuurslid en één of meer algemene leden, allen benoemd door het
bestuur van de NVL voor onbepaalde tijd. In de commissie zijn vrijgevestigde en in loondienst
werkzame lactatiekundigen IBCLC vertegenwoordigd.
Het bestuur streeft naar vertegenwoordiging van de regio's Noord, Midden en Zuid, door elk 2 leden
en naar vertegenwoordiging van andere beroepen, bij voorkeur een jurist of een arts.
Geschilleninstantie
De geschilleninstantie is opgericht om geschillen te beslechten, wanneer cliënt en zorgaanbieder niet
tot een oplossing komen, ook niet nadat de klachtencommissie van de NVL is ingeschakeld. Iedere
zorgaanbieder is verplicht lid te zijn van een geschilleninstantie.
Klachten ouder dan een jaar worden niet bij de geschilleninstantie in behandeling genomen.
Klacht
Klachten kunnen de volgende onderwerpen betreffen:
• financiële geschillen
• schending van de privacy
• onvoldoende communicatie door de lactatiekundige
• onjuist of onvolledig advies
• onvoldoende rapportage aan klant of verwijzer
• gezondheidsschade voor moeder of kind
• overige schendingen van de gedragscode of beroepsstandaard.
Klager(s)
Degene(n) die een klacht indient.
Beklaagde
De lactatiekundige IBCLC tegen wie een klacht wordt ingediend.
Gedragscode
Code of Professional Conduct for IBCLC's, ingangsdatum 1 nov 2011, vervangt de Code of
Ethics van 2004.
Beroepsstandaard
Nederlandse vertaling (oktober 2004) van de Standards of Practice for IBCLC Lactation Consultants
van de ILCA (International Lactation Consultant Association).
Basiskwaliteitseisen NVL 2017 2
Sancties
De NVL kan bij overtreding van gedragscode of procedures de volgende sancties toepassen:
• waarschuwing
• berisping
• tijdelijke schorsing van het lidmaatschap (al dan niet voorwaardelijk met een proeftijd)
• ontzetting uit het lidmaatschap.
Sancties worden door het bestuur toegekend, in overleg met en op voorstel van de
klachtencommissie.
IBLCE
International Board of Lactation Consultant Examiners
IBLCE Ethics & Discipline Committee: internationale klachtencommissie. http://iblce.org/
NVL
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, zie www.nvlborstvoeding.nl.
De klacht kan ingediend worden bij het volgende e-mailadres klachten@nvlborstvoeding.nl.
Procedure
Informatie
Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in
behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de
klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit
bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder
moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen.
De zorgaanbieder stimuleert zorgvragers tot het bespreken van situaties die tot een klacht kunnen
leiden. Leidt dit niet tot tevredenheid bij de klager dan kan de klacht bij de klachtencommissie van de
NVL worden neergelegd, die als klachtenfunctionaris voor haar individuele leden optreedt.
Een klacht wordt, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL. Namens het
bestuur acteert de klachtenfunctionaris. Deze stuurt een ontvangstbevestiging aan de klager,
informeert de beklaagde en de klachtencommissie.
De klachtenfunctionaris roept de klachtencommissie bijeen voor een voorlopig oordeel over de
ontvankelijkheid van de klacht. De commissie inventariseert welke informatie gewenst is van klager
en beklaagde. Indien de klacht het NVL bestuur of één van haar leden betreft, zal de
bestuursvertegenwoordiger tijdelijk uit de klachtencommissie treden.
Na schriftelijke indiening van de klacht moet de zorgaanbieder binnen 6 weken een beslissing nemen
over de klacht. Dit kan eenmalig verlengd worden met 4 weken. De beslissing kan inhouden of naar
tevredenheid afhandelen of een oordeel schrijven d.m.v. reactie ten aanzien van de klacht en
eventuele acties en/of verbeteringen.
Bemiddeling
De klachtenfunctionaris gaat na of partijen met elkaar in contact zijn geweest en probeert beide
partijen in gesprek te brengen. Indien deze poging geen resultaat oplevert, dient de beklaagde een
schriftelijk verweer in bij de klachtenfunctionaris of er wordt door de klachtenfunctionaris verslag
gelegd van een mondeling verweer. Nadere informatie van de klager wordt schriftelijk vastgelegd
door de functionaris.
Basiskwaliteitseisen NVL 2017 3
Toetsing
Wanneer de klachtenfunctionaris voldoende informatie heeft verzameld (eventueel ook bij de
werkgever van beklaagde over de geldende procedures) worden alle leden van de klachtencommissie
geïnformeerd.
De klachtencommissie toetst het handelen van de beklaagde aan de gedragscode, de
beroepsstandaard en de geldende procedures op grond van de beschrijving van de klacht en het
verweer van de beklaagde.
Zowel de klager, de beklaagde als de klachtencommissie kan verzoeken tot hoor en wederhoor,
waarbij allen aanwezig zijn.
Oordeel
De commissie beoordeelt of de klacht gegrond is. Als dit zo is, stelt zij individuele maatregelen of een
sanctie voor aan het bestuur.
Terugkoppeling
Het oordeel van de commissie wordt schriftelijk meegedeeld aan klager, beklaagde en bestuur.
Indien nodig stelt het bestuur een sanctie vast en voert deze uit.
Indien de klacht een grove overtreding van de internationale gedragscode betreft, worden de
betreffende documenten (klacht, verweer en oordeel van de commissie) vertaald en naar de
Ethics and Discipline Committee van de IBLCE gestuurd.
Beroep of second opinion
Indien klager of beklaagde het niet eens is met het oordeel van de klachtencommissie kan schriftelijk
bezwaar gemaakt worden. Op grond van toegevoegde informatie worden opnieuw de stappen
toetsing, oordeel en terugkoppeling doorlopen door de klachtencommissie. Voor verder
beroep wordt verwezen naar de geschilleninstantie of een civielrechtelijke procedure of de Ethics
and Discipline Committee van de IBLCE.
Geschilleninstantie
Indien de klager niet tevreden is met het oordeel van de klachtencommissie, is er de mogelijkheid de
geschilleninstantie in te schakelen. Deze neemt het oordeel van de zorgaanbieder mee in de
behandeling, onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan
moeten houden en kent eventueel een schadevergoeding toe.
De geschilleninstantie is een onafhankelijke instelling, waar zorgaanbieders verplicht bij dienen
aangesloten te zijn.
Archivering
Het dossier met relevante documenten en verslagen wordt digitaal gearchiveerd bij de
klachtenfunctionaris.
Vertrouwelijkheid
Alle partijen hebben recht op inzage in en afschrift van alle stukken en informatie waarop de
klachtencommissie haar oordeel baseert. Tijdens de procedure wordt geen informatie naar buiten
gebracht door klager, beklaagde, leden van het bestuur en de klachtencommissie.
Rapportage
De klachtencommissie doet jaarlijks verslag van haar activiteiten waarbij persoonsgegevens zijn
geanonimiseerd.

De WHO code

Inleiding

Als lactatiekundige IBCLC horen wij ons te houden aan de Internationale Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk (International Code of Marketing of Breastmilk Substitutes). Het doel van deze Code is een bijdrage te leveren aan het verschaffen van veilige en adequate voeding voor zuigelingen, door bescherming en bevordering van borstvoeding en door het waarborgen van juist gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk, wanneer deze nodig zijn, op basis van adequate informatie en door gepaste marketing en distributie.

Voor een volledige uiteenzetting zie de documenten bij de bronnen.

 

De Code is van toepassing op de marketing, alsmede op de daarmee samenhangende activiteiten, van de volgende producten:

 • vervangingsmiddelen voor moedermelk, waaronder kunstmatige zuigelingenvoeding
 • andere melkproducten, voedingsmiddelen en dranken, met inbegrip van aanvullende voeding uit de fles wanneer deze op de markt worden gebracht of op andere wijze gepresenteerd, als zijnde geschikt, al dan niet na aanpassing, voor gebruik als gedeeltelijke of volledige vervanging van moedermelk,
 • flessen en spenen.

 

Do’s en dont’s voor de IBCLC

 

Do’s (aanbevelingen)

 • het geven van borstvoeding aanmoedigen en beschermen
 • de Code ondersteunen en waar nodig uitleg geven
 • misser op je werk, in een vakblad, in een advertentie, op congressen of symposia, of via reclame melden bij de stichting babyvoeding
 • informatie over de Code vermelden op je website. Zie voorbeeld
 • kritisch nadenken over aanwezigheid als deelnemer of spreker op een evenement waarbij de Code overtreden wordt (aanwezigheid is wel toegestaan volgens de IBCLE)
 • korte informatie over de Code in je presentaties verwerken
 • inzetten van producten ter ondersteuning van de borstvoeding, ook als dat flessen of spenen betreft

 

Dont’s

 • geen giften aannemen
 • geen reclame maken voor producten die onder de code vallen
 • informatie over of van WHO code overtreders niet delen op sociale media

 

Voorbeeld

Je mag wel:

Een kolf verkopen van een merk dat de WHO-code schendt.

Je mag niet:

Reclame maken voor diezelfde kolf

 

 

 

Voorbeeldtekst voor op je website

De WHO-code heet voluit de 'Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk'.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind,  zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik houd/mijn bedrijf houdt zich aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

Ik onderschrijf/wij onderschrijven de WHO-code van harte. Daarom werk ik/werken wij alleen maar met merken en producten van bedrijven die zich ook aan de WHO-code houden.

OF

Ik werk/wij werken echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk - wanneer nodig - juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

 

Algemene voorwaarden van Lactatiekundigen aangesloten bij de
Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)
November 2017
INHOUDSOPGAVE
DEEL 1. ALGEMEEN
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4 – Opzegging van de overeenkomst
DEEL 2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Artikel 5 – Informatie
Artikel 6 – Voorafgaande toestemming
Artikel 7 – Verplichtingen lactatiekundige
Artikel 8 – Zorg
Artikel 9 – Dossier
Artikel 10 – Geheimhouding
Artikel 11 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek
Artikel 12 – Privacy
DEEL 3. VERKOOP EN VERHUUR
Artikel 13 – Verplichtingen lactatiekundige en opdrachtgever
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud
DEEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN
Artikel 15 – Betaling
DEEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 16 – Aansprakelijkheid lactatiekundige
Artikel 17 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
DEEL 6. GESCHILLENBESLECHTING
Artikel 18 – Klachtenprocedure NVL
Artikel 19 – Geschillencommissie Zorg Algemeen
DEEL 7. SLOTBEPALINGEN
Artikel 20 – Afwijkingen
Artikel 21 – Toepasselijk recht en forumkeuze
NVL Algemene voorwaarden november 2017 2
DEEL 1. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten tussen de lactatiekundige en
opdrachtgever en/of cliënt geregeld. In de algemene voorwaarden wordt veelvuldig het woord ‘haar’
gehanteerd wanneer wordt gesproken over de lactatiekundige, de opdrachtgever of de cliënt. Dit is
puur een praktische keuze geweest om de algemene voorwaarden zoals deze er liggen leesbaar te
houden.
ARTIKEL 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Degene die voor zichzelf of voor een ander een overeenkomst sluit
met de lactatiekundige.
Cliënt: De natuurlijke perso(o)n(en), te weten het moeder-en-kind-paar of
de moeder of de baby op wie de lactatiekundige handelingen
rechtstreeks betrekking hebben.
Lactatiekundige: De natuurlijke persoon die lid is van de NVL (de Nederlandse
Vereniging van Lactatiekundigen), die door het behalen van het
IBLCE-examen of door het recertificeren zich lactatiekundige IBCLC
mag noemen en in die hoedanigheid een overeenkomst sluit met
de opdrachtgever.
Overeenkomst: De overeenkomst waarbij de lactatiekundige zich tegenover de
opdrachtgever verbindt tot het uitvoeren van lactatiekundige
handelingen en/of overige werkzaamheden.
De Codes: De ‘Code of Ethics for IBCLCs’ is een code die het lactatiekundig
handelen mede bepaalt voor wat betreft praktijkvoering.
De ‘Scope of Practice for IBCLCs’ ziet toe op alle handelingen,
waarvoor lactatiekundigen zijn geschoold en waartoe zij bevoegd
zijn.
De Code en de Scope zijn te vinden op onder meer de website van
de NVL (deze afkorting wordt hierna nader toegelicht).
Lactatiekundige handelingen: Alle verrichtingen, die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt
met als doel de borstvoedingsperiode zo goed mogelijk te laten
verlopen, overeenkomstig de doelen van de moeder die zij zich
gesteld heeft; haar voor het ontstaan van lactatie gerelateerde
ziekten te behoeden of haar gezondheidstoestand voor zover
gerelateerd aan de borstvoeding te beoordelen, dan wel bijstand te
verlenen. Hierin zijn begrepen het onderzoeken, het geven van
informatie en het in overleg maken van een plan van aanpak. Dit
geheel wordt consult genoemd.
Overige werkzaamheden: Leveranties, waaronder (hulp)middelen in de breedste zin op het
gebied van borstvoeding.
Presentaties, waaronder scholing, na- en bijscholing en
beleidsadvisering.
Prijs: De kosten van alle diensten en/of producten inclusief alle
bijkomende kosten.
NVL: De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, gevestigd te ’sGravenhage,
kantoorhoudende te 5707 BE Helmond, Burgemeester
Krollaan 62B, ingeschreven bij het handelsregister, beheerd door de
Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer:40413166
(www.nvlborstvoeding.nl).
Klachtencommissie: De Klachtencommissie van de NVL.
Geschillencommissie: De Geschillencommissie Zorg Algemeen.
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
NVL Algemene voorwaarden november 2017 3
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de
tussen de opdrachtgever en de lactatiekundige, lid van de NVL, gesloten overeenkomst.
ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de lactatiekundige de opdracht
verstrekt tot het verrichten van lactatiekundige handelingen en/of overige werkzaamheden en de
lactatiekundige aangegeven heeft de opdracht te zullen uitvoeren.
2. Een minderjarige die de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt, is bekwaam tot het ten behoeve
van zichzelf aangaan van een overeenkomst betreffende lactatiekundige behandelingen. De
minderjarige opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de aangegane
overeenkomst.
3. Voorafgaand aan of bij de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst dient de
lactatiekundige de opdrachtgever te informeren over de ter zake geldende prijs. Per overeenkomst
kan een nieuwe prijsafspraak worden gemaakt. De lactatiekundige is gerechtigd de prijzen jaarlijks te
verhogen.
4. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de
opdrachtgever voordat de overeenkomst tot stand komt.
5. In geval de opdrachtgever of de cliënt wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na
te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien er geen sprake is van overmacht
geldt lid 4.
6. De opdrachtgever dient de lactatiekundige voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte
te stellen van eventuele specifieke wensen en beperkingen.
ARTIKEL 4 – Opzegging van de overeenkomst
1. De lactatiekundige kan de overeenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
2. Als de lactatiekundige de overeenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de zorg niet kan
worden uitgesteld, moet zij/hij zorgen voor adequate vervanging.
3. De opdrachtgever kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen. Alle werkzaamheden en
leveringen die tot het moment van opzegging zijn verricht, moeten worden voldaan.
DEEL 2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
ARTIKEL 5 – Informatie
1. De lactatiekundige licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek,
het voorgestelde plan van aanpak en de gevolgen voor de moeder, de baby en de lactatie.
2. Op verzoek van de cliënt kan de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk worden
verstrekt.
3. Bij het verstrekken van de informatie, als bedoeld in het eerste lid, laat de lactatiekundige zich
leiden door wat de cliënt redelijkerwijze dient te weten over:
a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die zij noodzakelijk acht en over de uit te
voeren verrichtingen;
b. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de moeder, baby
en de lactatie;
c. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;
4. De cliënt en de opdrachtgever hebben de plicht alle door de lactatiekundige gevraagde en
noodzakelijke informatie te verstrekken die zij voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig
heeft. Hiertoe behoort ook het tonen van een identiteitsbewijs door cliënt.
ARTIKEL 6 – Voorafgaande toestemming
1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een overeenkomst betreffende lactatiekundige handelingen
is de toestemming van de cliënt vereist.
2. Als de cliënt dat verzoekt, legt de lactatiekundige schriftelijk vast voor welke verrichtingen zij
toestemming heeft verkregen en verstrekt zij de cliënt een afschrift daarvan.
3. Als de cliënt jonger is dan 12 jaar is niet haar toestemming maar de toestemming van de ouders
die het gezag over haar uitoefenen of van haar voogd vereist.
NVL Algemene voorwaarden november 2017 4
4. Als de cliënt 12 jaar of ouder is maar jonger dan 16 jaar, dan is naast de toestemming van de cliënt
tevens de toestemming van de ouders die het gezag over haar uitoefenen of van zijn voogd vereist.
ARTIKEL 7 - Verplichtingen van de lactatiekundige
1. De lactatiekundige licht de cliënt in over de aard en omvang van het plan van aanpak, de in
redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s daaraan verbonden. De lactatiekundige
vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om een goed plan van aanpak op te kunnen maken.
2. De lactatiekundige wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der
wetenschap en techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende Codes
zoals ge(her)publiceerd door de NVL.
3. De lactatiekundige zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt.
ARTIKEL 8 – Zorg
1. De lactatiekundige staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan
de overeenkomst en handelt daarbij in overeenstemming met de verantwoordelijkheid zoals deze
voortvloeit uit de voor de lactatiekundige geldende professionele standaard en de richtlijnen van de
beroepsgroep. Voorts zorgt de lactatiekundige ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd
met inachtneming van de normen van goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van
deugdelijke materialen en middelen. Vanwege de aard van het lactatiekundig onderzoek, tijdens de
behandeling van de cliënt en bij het gebruik van eventuele hulpmiddelen mag van de lactatiekundige
hygiëne en een tactvolle bejegening verwacht worden.
2. De lactatiekundige zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere lactatiekundige voor een
tweede mening (second opinion) niet weigeren. De lactatiekundige zal op verzoek de resultaten van
de tweede mening met de cliënt bespreken.
ARTIKEL 9 – Dossier
1. De lactatiekundige richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt.
2. Voor zover dit noodzakelijk is voor een goede hulpverlening, maakt de lactatiekundige aantekening
van de gegevens over de gezondheid van de cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt zij
andere stukken met zodanige gegevens op.
3. Onder meer worden vastgelegd:
a. een verslag van een voedingsobservatie, voor zover van toepassing;
b. de hulpvraag;
c. een samenvatting van de gegeven adviezen.
4. De lactatiekundige verstrekt de cliënt zo spoedig mogelijk inzage en een gratis afschrift van het
dossier.
5. Op verzoek van de cliënt voegt de lactatiekundige een door de cliënt afgegeven verklaring met
betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
6. De lactatiekundige vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de
cliënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat
bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt en als vernietiging volgens de wet
niet is toegestaan.
7. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de lactatiekundige de bescheiden in het
dossier gedurende de wettelijk vastgestelde tijd vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd.
ARTIKEL 10 – Geheimhouding
1. De lactatiekundige verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens aan derden.
2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde
slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de
door hen te verrichten werkzaamheden.
ARTIKEL 11 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek
1. In afwijking van het vorige artikel kunnen voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het
gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd, zonder toestemming van de cliënt,
gegevens of inzage in de bescheiden worden verstrekt als:
NVL Algemene voorwaarden november 2017 5
a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering
van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt
niet onevenredig wordt geschaad, of
b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet
kan worden verlangd en de lactatiekundige ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens zo worden
verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen.
2. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden is alleen
mogelijk als:
a. het onderzoek een algemeen belang dient,
b. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en
c. voor zover de cliënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking of inzage.
3. Van een verstrekking van gegevens of inzage als bedoeld in dit artikel wordt door de
lactatiekundige aantekening gemaakt in het dossier.
ARTIKEL 12 – Privacy
1. De lactatiekundige hanteert een privacy protocol dat op verzoek aan de cliënt ter beschikking
wordt gesteld.
2. Zonder toestemming van de cliënt voert de lactatiekundige geen verrichtingen uit als deze kunnen
worden waargenomen door anderen dan de cliënt.
3. De anderen, als bedoeld in het tweede lid, zijn niet degenen van wie de medewerking bij de
uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.
DEEL 3. VERKOOP EN VERHUUR
ARTIKEL 13 – Verplichtingen lactatiekundige en opdrachtgever
1. De lactatiekundige staat ervoor in dat geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst,
mede gelet op de mededelingen die de lactatiekundige en haar toeleveranciers over de zaak hebben
gedaan. De lactatiekundige staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die voor
een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat laatste, bij
voorkeur schriftelijk, is overeengekomen met de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever kan geen aanspraak meer maken op het bepaalde in het vorige lid indien zij, of
een derde, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de lactatiekundige, herstel, of andere
daarmee verband houdende werkzaamheden, aan het door de lactatiekundige geleverde goed heeft
verricht of laten verrichten, dan wel wanneer dan opdrachtgever zelf schuld heeft aan het feit dat
het geleverde niet meer conform is.
3. De opdrachtgever dient het gehuurde op de overeengekomen datum (en tijdstip) aan de
lactatiekundige te retourneren, in dezelfde staat als waarin het gehuurde is ontvangen bij aanvang
van de huurtermijn. De opdrachtgever dient de zaken gereinigd en, op dezelfde wijze als deze zijn
ontvangen, gesorteerd en verpakt etc. te retourneren. Indien niet aan voorgaande verplichtingen is
voldaan, worden de hieraan verbonden kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
ARTIKEL 14 – Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door de lactatiekundige geleverde en uitgeleende zaken blijven eigendom van de
lactatiekundige. Geleverde zaken worden eigendom van de opdrachtgever zodra de opdrachtgever
alle verplichtingen uit de geldende overeenkomst is nagekomen.
2. Indien de opdrachtgever de afgesproken verplichtingen niet nakomt, of indien er gegronde
redenen bestaan dat zij deze niet zal of kan nakomen, dan is de lactatiekundige gerechtigd
afgeleverde zaken waarop het eigendomsrecht berust bij de opdrachtgever weg te houden of te
halen.
DEEL 4. BETALINGSVOORWAARDEN
ARTIKEL 15 – Betaling
1. De opdrachtgever is de lactatiekundige de overeengekomen prijs verschuldigd binnen de tussen
hen overeengekomen termijn. De opdrachtgever dient zelf, waar mogelijk, een declaratie in te
dienen bij de ziektekostenverzekeraar.
NVL Algemene voorwaarden november 2017 6
2. De lactatiekundige mag van de opdrachtgever vooraf een redelijke aanbetaling vragen.
3. De volledige prijs is niet eerder opeisbaar dan op de dag van de behandeling.
4. Betalingen dienen, indien niet anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te
geschieden, zonder korting of schuldverrekening.
5. Betalingen aan de lactatiekundige dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd
betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van de prijs op een door de
lactatiekundige aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende
vormen van elektronisch betalen.
6. Bij vertraging in de betaling door de opdrachtgever heeft de lactatiekundige de bevoegdheid om
verdere dienstverlening op te schorten, zonder dat de opdrachtgever ter zake recht heeft op
schadevergoeding.
7. Indien de verschuldigde prijs niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt opdrachtgever
middels een herinneringsfactuur in kennis gesteld van het openstaande bedrag, de termijn
waarbinnen dient te worden betaald en het incassotraject bij niet tijdige betaling. De lactatiekundige
is bij het in gebreke zijn wegens niet betalen, gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over
te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
8. Alle aan de inning van de vordering waarvoor de opdrachtgever in gebreke is, verbonden
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De
incassokosten zullen 15% bedragen over de eerste €2500 van het openstaande factuurbedrag, met
een minimum van € 40,- voor bedragen lager dan €267,-.
DEEL 5. AANSPRAKELIJKHEID
ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid lactatiekundige
1. Indien en voor zover afdeling 5 van titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is
op de overeenkomst, is de lactatiekundige ongeclausuleerd aansprakelijk voor vergoeding van de
schade die de cliënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van de lactatiekundige in de nakoming van
haar verplichtingen uit de overeenkomst. Als de cliënt overlijdt door een tekortkoming van de
lactatiekundige, dan is deze aansprakelijk voor de vergoeding van schade als bedoeld in artikel 6:108
BW die de nabestaanden lijden als gevolg van dit overlijden.
2. Voor zover afdeling 5 van titel 7 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op
de overeenkomst en indien de uitvoering van de opdracht door de lactatiekundige leidt tot
aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de
lactatiekundige wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge
de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de
lactatiekundige komt.
Op verzoek wordt een afschrift van de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis aan de opdrachtgever
toegezonden.
3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 2. bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in totaal door de lactatiekundige in rekening
gebrachte bedrag in de desbetreffende zaak.
ARTIKEL 17 – Aansprakelijkheid opdrachtgever
1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de lactatiekundige lijdt als
gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever of van de cliënt in de nakoming van hun
verplichtingen uit deze overeenkomst.
2. Als de opdrachtgever aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming haar of de cliënt niet kan
worden toegerekend, is zij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor
zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.
DEEL 6. GESCHILLENBESLECHTING
ARTIKEL 18 – Klachtenprocedure NVL
NVL Algemene voorwaarden november 2017 7
1. De klachtenprocedure van de NVL is van toepassing. Zie www.nvlborstvoeding.nl onder het kopje
‘ouders’ en de knop ‘klachten’.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke tijd nadat de
opdrachtgever en/of cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de betreffende lactatiekundige.
2. Bij de lactatiekundige ingediende klachten worden binnen tien werkdagen beantwoord, gerekend
vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt
door de lactatiekundige per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
van de termijn waarbinnen cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de cliënt of de lactatiekundige
zich kosteloos melden bij de Klachtencommissie. Diens klachtenfunctionaris zal tussen de cliënt en
lactatiekundige proberen te bemiddelen.
4. De totale doorlooptijd van de behandeling van de klacht, door de lactatiekundige en/of
Klachtencommissie, bedraagt maximaal zes weken. Deze totale doorlooptijd kan eenmalig met 4
weken worden verlengd.
Artikel 19 – Geschillencommissie Zorg Algemeen
1. Indien de bemiddeling door de Klachtencommissie niet tot tevredenheid leidt, of de doorlooptijd
van zes weken is verstreken, kan de cliënt of de lactatiekundige zich wenden tot de
Geschillencommissie Zorg Algemeen. Zie www.degeschillencommissiezorg.nl. Het op de procedure
van toepassing zijnde Reglement Geschillencommissie Zorg Algemeen kan tevens via deze website
worden geraadpleegd of bij de Geschillencommissie worden opgevraagd. In het Reglement staat
onder andere de termijn opgenomen waarbinnen het geschil bij de Geschillencommissie dient te
worden gemeld.
DEEL 7. SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 20 – Afwijkingen
1. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts met toestemming van de
opdrachtgever worden overeengekomen en zijn slechts toegestaan voor zover zij in het voordeel van
de opdrachtgever of de cliënt zijn.
2. Individuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk dan wel elektronisch
tussen de lactatiekundige en de opdrachtgever worden vastgelegd. De lactatiekundige draagt zorgt
voor het vastleggen van de afwijkingen en verschaft de opdrachtgever of de cliënt een afschrift
daarvan.
ARTIKEL 21 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de lactatiekundige is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de
Geschillencommissie.

Privacy protocol
Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De
lactatiekundige IBCLC moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen
van verwerking voldoet. Zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid.
(verantwoordingsplicht)
Privacy
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze
regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO).
Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. De lactatiekundige
IBCLC hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de
uitvoering van de overeenkomst. Zij mag alleen gegevens vragen die voor een goede begeleiding
nodig zijn. De gegevens dienen passend beveiligd te worden. Hiermee voldoet zij aan de grondslagen
voor het verwerken van persoonsgegevens. Een lactatiekundige met een eigen praktijk heeft geen
functionaris gegevensbescherming.
Verslaglegging
Het doel van verslaglegging is:
• registratie van de geleverde zorg;
• naslag voor de lactatiekundige en eventuele waarnemer om verantwoorde zorg te kunnen
leveren;
• mogelijkheid om verantwoording af te leggen over de gegeven zorg;
• mogelijkheid om de geboden zorg financieel af te handelen.
In het verslag worden de volgende gegevens opgenomen:
• personalia/identificatiegegevens
• financiële en administratieve gegevens
• lactatiekundige/psychologische en medische gegevens.
Inzagerecht
De cliënt heeft het recht om de gegevens die over hem/haar zijn vastgelegd in te zien. Indien de
cliënt meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kunt hij/zij de lactatiekundige IBCLC verzoeken
deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen. (recht op vergetelheid)
De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de
gegevensverwerking van doen hebben. Client heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op
dataportabiliteit) Wanneer cliënt bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens kunt hij/zij dit
kenbaar maken.
DPIA = Data Protection Impact Assessment
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA
op te stellen als een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de
rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De
werkzaamheden van een lactatiekundige IBCLC horen niet bij een hoog risico.
Contact met andere zorgverleners
Wanneer de lactatiekundige het verslag of een overdracht naar andere zorgverleners wil sturen moet
daarvoor om toestemming worden gevraagd. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de
schriftelijke verslaglegging vastgelegd.
Afwijken hiervan is alleen toegestaan bij ernstige zorg over moeder en/of kind.
Privacy by design of default
De lactatiekundige houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van
privacygevoelige informatie. Zij verwerkt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het
specifieke doel.
Beroepsgeheim
Gegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Cliënt
dient hiervoor toestemming te geven. De lactatiekundige IBCLC heeft zich, gezien de aard van
haar/zijn werkzaamheden, te houden aan de wet op het Medisch Beroepsgeheim. In de Code of
Personal Conduct van de IBLCE wordt het beroepsgeheim met name genoemd en lactatiekundigen
IBCLC zijn verplicht zich daaraan te houden.
Indien de lactatiekundige IBCLC zich geroepen voelt zichzelf te ontheffen van het
beroepsgeheim zal zij/hij eerst nagaan of het informeren van andere hulpverleners de reden
tot het opheffen van het beroepsgeheim zou kunnen oplossen. In uiterste situaties kan de
lactatiekundige IBCLC overwegen zich tot een justitiële instelling te wenden.
SSL-certificaat website (Secure Socket Layer)
Een SSL-certificaat beveiligt de verbinding tussen de bezoeker en de website. De data die via deze
verbinding loopt, wordt versleuteld en is niet leesbaar voor anderen. Het groene hangslot of de
groene adresbalk maken bezoekers en klanten duidelijk dat de website is beveiligd. Zodra op de
website contactgegevens ingevuld kunnen worden, is een SSL-certificaat verplicht.
Bewaartermijn
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners
verplicht een dossier bij te houden. De algemene bewaartermijn is 15 jaar op een plek die niet
toegankelijk is voor anderen.
Datalekken
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens
bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet
alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Ook
een lactatiekundige heeft de plicht dit te melden bij de autoriteit persoonsgegevens.
Klachten
Indien u van mening bent dat de lactatiekundige IBCLC niet op de juiste manier met uw gegevens
omgaat, kunt u dit het beste eerst bij haar/hem kenbaar maken. Mocht u een klacht willen indienen
verwijzen we u voor meer informatie over onze klachtencommissie naar de website van Nederlandse
Vereniging van Lactatiekundigen. https://www.nvlborstvoeding.nl/

Bereikbaarheid

 1. Op welke manier kwam u in contact met de lactatiekundige IBCLC? Via:

 

 1. Was u tevreden over de bereikbaarheid van de lactatiekundige?

Toelichting:

 

Afspraken vooraf

 1. Werden de kosten, verbonden aan het consult, vooraf met u besproken?

Toelichting:

 

 1. Was u op de hoogte van de algemene werkwijze van de lactatiekundige tijdens het consult ?

Toelichting:

 

Consult

 1. Vond u dat de lactatiekundige hygiënisch te werk ging? (handen wassen/geen sieraden/ handschoenen bij mondonderzoek)

Toelichting:

 

 1. Werd er tijdens het consult een plan met u opgesteld?

Toelichting:

 

 

 

 

 

 1. Werd er rekening gehouden met uw persoonlijke wensen?

Toelichting:

 

 1. Had u de gelegenheid tot het stellen van vragen?

Toelichting:

 

 1. Werden er met u afspraken gemaakt over de mogelijke verdere begeleiding?

Toelichting:

 

 1. Waren uw vragen beantwoord/uw probleem opgelost na het consult van de lactatiekundige?

Toelichting:

 

 1. Bent u tevreden over de verkregen zorg?

Toelichting:

 

Uw eventuele opmerkingen kunt u hieronder kwijt.

 

Hartelijke dank voor het invullen van dit formulier,